Ve dnech 7.–8. 11. 2018 pořádá NIDV již podevatenácté Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, které bude probíhat na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Učitelům mateřských, základních a středních škol i pedagogům volného času či vedoucím vzdělávacích kroužků nabídne metodické semináře a dílny, které si zvolí podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy.

Vyučující anglického, německého, francouzského, ruského a letos poprvé i španělského jazyka si rozšíří své metodické zkušenosti v oblasti receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností, vyzkouší si nové interaktivní metody práce ve třídě, seznámí se se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a jeho úrovněmi A1-C1 a s možnostmi rozvíjení principů Evropského jazykového portfolia. Velká pozornost bude věnována metodě CLIL, která je jednou z nejvíce prosazovaných metod cizojazyčného vzdělávání v 21. století. Mezi dalšími tématy budou např. hodnocení a testování v cizích jazycích, maturitní zkouška, využití ICT a multimédií ve výuce, využití her a činnostní učení, práce se slovníkovými příručkami, gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, reálie, práce se slovní zásobou, psaní, písničky a hry.

Setkání je připraveno ve spolupráci s British Council, Goethe-Institutem, Francouzským institutem v Praze, zájmovými sdruženími metodiků cizích jazyků AMATE a SGUN, AV Media a dalšími organizacemi zabývajícími se jazykovým vzděláváním.