Dne 8. listopadu 2018 se od 9 hodin v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskuteční konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. Jejím cílem je výchova morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje empatií, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením sebe i jiných a prosociálními formami chování.

Konference nabídne po úvodním slovu zástupců NIDV příspěvky týkající se současného a budoucího postavení etické výchovy ve škole, přiblíží možnosti, kterými etická výchova může podporovat inkluzi a boj proti šikaně. Účastníci konference budou dále seznámeni s výstupy projektu Etická výchova a učebnice. Přínosná bude jistě i zkušenost ze zahraničí, která přinese pohled na začleňování etické výchovy do výuky na Slovensku. Věnovat se budeme dále právům dětí a jejich naplňování v praxi, dotkneme se vytváření a rozvoji školního klimatu a významu etické výchovy pro zdravou společnost.

Další informace na:

www.etickavychova.cz

www.nidv.cz/konference-a-vyznamne-akce-nidv/317-konference-2018/eticka-vychova-jako-soucast-zivota-skoly