Dne 10. října 2018 od 9 hodin pořádá Národní institut pro další vzdělávání v prostorách MŠMT v Praze již 2. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí věnované vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, tentokrát s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme  děti/žáky cizince.

Konference, na které vystoupí i zahraniční odborníci z Řecka a Slovenska, přiblíží teoretická východiska vzdělávání dětí/žáků cizinců v kontextu společného vzdělávání, legislativní rámec, dotační systém, rozvojové a účelové projekty MŠMT. Věnovat se bude zejména problematice poskytování podpory pedagogickým pracovníkům a dětem/žákům cizincům formou podpůrných aktivit NIDV, rozvíjení komunikačních kompetencí, využití adekvátních strategií učení a vhodných metodických a učebních materiálů. Účastníci se seznámí i s příklady dobré a inspirativní praxe z domova a ze zahraničí.

Jedním z hlavních poslání Národního institutu pro další vzdělávání je poskytovat pedagogickým pracovníkům a školám vzdělávací, metodickou, informační či konzultační podporu v nejrůznějších oblastech.  V současné době mohou školy mj. využívat i krajských center podpory NIDV, která se specializují na oblasti jako strategické řízení ve školách, společné vzdělávání, podpora nadání a od roku 2014 také na přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Centra „první pomoci“ při problémech se vzděláváním žáka cizince poskytují akutní poradenství pro učitele, a to individuální či prostřednictvím webového portálu http://cizinci.nidv.cz a zprostředkovávají metodickou pomoc od zkušenějších učitelů, ředitelů škol a jiných odborníků. NIDV nabízí také metodické materiály a pracovní listy, ale i informace pro rodiče a žáky cizince v devíti jazykových mutacích. V rámci DVPP bylo v loňském školním roce realizováno v této oblasti v celé ČR přes 50 vzdělávacích programů a proškoleno téměř 700 pedagogických pracovníků. Od roku 2018 podporuje NIDV ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery školy a učitele vzdělávající žáky cizince také v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a při zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb.

Jak řekla k této problematice ředitelka NIDV Helena Plitzová, dítě, které je vytrženo ze sociokulturního a jazykového prostředí, ve kterém dosud vyrůstalo, bezpochyby potřebuje, tak jako jeho rodina, aspoň zpočátku intenzívní podporu a pomoc. Z hlediska zařazení do školy a jeho dalšího vzdělávání je to především pedagogická profesionalita a zájem a vstřícnost ze strany učitelů, které NIDV svým komplexním systémem podpory chce posilovat. Pokud totiž učitel má odpovídají metodické, informační a materiální zázemí a podmínky, dokáže pak snáze budovat pozitivní multikulturní klima ve třídě a upevňovat ve všech dětech, bez ohledu jakou mají národnost a odkud pocházejí, pocit bezpečí.

Další přílohy:

Pozvánka

Plakát

Bulletin NIDV