V minulých dnech byla mezi NIDV a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni podepsána dohoda o vytvoření rámce pro hlubší a těsnější spolupráci zejména při vzájemném poskytování lektorů, v oblasti analytické a publikační činnosti, při vytváření metodických materiálů a řešení projektů, ale také při vzájemné výměně poznatků a zkušeností a poskytování poradenské pomoci. Za fakultu dohodu podepsal děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., za NIDV ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová. Pedagogická fakulta ZČU se tak stává dalším z významných partnerů NIDV v oblasti profesní podpory pedagogických pracovníků.