Všechny aktuality

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 12.–13. 11. 2018 v Kongresovém hotelu Jezerka v Seči již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Je zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ...

Mířit k vnitřní dokonalosti

Dne 8. listopadu 2018 se od 9 hodin v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskuteční konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako ...

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

Ve dnech 7.–8. 11. 2018 pořádá NIDV již podevatenácté Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, které bude probíhat na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Učitelům mateřských, základních a středních škol i pedagogům volného času či vedoucím vzdělávacích kroužků nabídne ...

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé ...

DOMINO: Setkání s partnery a sponzory soutěže

Otevření 8. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO provázelo první setkání s organizacemi, které s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže. Bylo nám velkou ctí přivítat a setkat se jak s partnery, kteří se již dlouhodobě podílí na zatraktivnění Soutěžní přehlídky svými ...

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí

V pátek 9. 11. 2018 od 20.00 hodin se uskuteční první webinář pro učitele na téma genderově podmíněné násilí.

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? ...

Děti/žáci cizinci v českých školách

Dne 10. října 2018 od 9 hodin pořádá Národní institut pro další vzdělávání v prostorách MŠMT v Praze již 2. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí věnované vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, tentokrát s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme  děti/žáky cizince.

Konference, na ...

Memorandum o spolupráci mezi NIDV a Fakultou pedagogickou...

V minulých dnech byla mezi NIDV a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni podepsána dohoda o vytvoření rámce pro hlubší a těsnější spolupráci zejména při vzájemném poskytování lektorů, v oblasti analytické a publikační činnosti, při vytváření metodických materiálů a řešení projektů, ale také při ...

Jak učitelé mění budoucnost

V budově Autoklubu ČR v Praze uspořádal Národní institut pro další vzdělávání mezinárodní konferenci Udržitelný rozvoj světa, která byla určena nejen široké pedagogické veřejnosti, ale i zájemcům z řad neziskových organizací a státních institucí. Cílem setkání bylo nejen shrnout to, co se ...

Načíst další